بررسی ملاحظات طراحی در سازه های پوسته ای بتنی (استوانه ای و زین اسبی) و مدلسازی گنبد در نرم افزار

بررسی ملاحظات طراحی در سازه های پوسته ای بتنی (استوانه ای و زین اسبی) و مدلسازی گنبد در نرم افزار
بررسی ملاحظات طراحی در سازه های پوسته ای بتنی (استوانه ای و زین اسبی) و مدلسازی گنبد در نرم افزار

بررسی-ملاحظات-طراحی-در-سازه-های-پوسته-ای-بتنی-(استوانه-ای-و-زین-اسبی)-و-مدلسازی-گنبد-در-نرم-افزار

چند صفحه بصورت image می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

فصل 1       مقدمه        8

1    1       پیشگفتار    8

1    2       طبقه بندی پوسته ها     14

1    3       عملکرد کلی پوسته‌ها    16

1    4       انواع پوسته‌ها               16

1    5       پوسته‌های قابل توسعه   17

1    6       پوسته‌های استوانه‌ای     18

1    6    1                 پوسته‌های استوانه‌ای کوتاه              19

1    6    2                 پوسته‌های استوانه‌ای بلند               19

1    7       پوسته‌های متقاطع دو بخشی           19

1    8       پوسته‌های متقاطع چند بخشی        19

1    8    1                 مخروط‌ها و شبه مخروط‌ها              20

فصل 2       پوسته های استوانه ای   21

2    1       ملاحظات مربوط به طرح سقف های بتنی استوانه ای             21

2    2       شکل و ترکیب پوسته    21

2    3       اندازه های مناسب پوسته های استوانه ای           24

2    4       ابعاد عناصر کناری        24

2    5       زاویه مرکزی و شعاع انحناء             25

2    6       خیز پوسته  26

2    7       ضخامت پوسته             26

2    8       امتدادهای اصلی تنش    26

2    9       ملاحظات کلی راجع به فولادگذاری در پوسته های بتن مسلح 26

2    10    طرح و آنالیز سقف های استوانه ای    27

2    11    طرح و آنالیز پوستۀ استوانه ای تکی با تکیه گاه ساده و بدون تیر طولی      30

2    12    مدلسازی با  SAP         32

2    13    طرح پوستۀ بتن مسلح   36

فصل 3       پوسته های زین اسبی    41

3    1       مقدمه        41

3    2       رفتار غشایی پوسته های زین اسبی با کناره های مستقیم       44

3    3       تئوری تقریبی خمش پوسته های زین اسبی       47

3    4       ملاحظات فولادگذاری در طرح پوسته های بتنی زین اسبی     48

3    5       طرح وآنالیز کامل یک پوستۀ زین اسبی             49

3    6       آنالیز غشایی                50

3    7       آنالیز خمشی               50

3    8       فولادگذاری پوسته        51

3    9       فولاد لازم برای لنگر خمشی            51

3    10    طرح تیرهای کناری       52

3    11    طرح تیرهای جناغی      54

3    12    طرح عناصر مهاری        54

3    13    محاسبۀ نیروی فشاری در ستون       55

فصل 4       جنبه های اجرایی پوسته های بتنی   57

4    1       مقدمه        57

4    2       مصالح        58

4    3       قالب بندی پوسته های ساخته شده در محل       58

4    4       قالب بندی پوسته های نورگیردار شمالی            59

4    5       قالب بندی پوسته های استوانه ای     64

4    6       مراحل قالب برداری       67

4    7       خیز قالب    69

4    8       قالب بندی پوسته های با انحنای دو جانبه           70

4    9       ضخامت پوسته ها         72

4    10    بتن ریزی و متراکم کردن بتن پوسته                73

فصل 5       مدلسازی یک گنبد در نرم افزار ETABS            78

5    1       مقدمه        78

5    2       تعریف ریاضی المانهای مختلف و مبانی معرفی آنها به نرم افزار ETABS با استفاده از روش انتقال مختصات المان 78

5    2    1                 سیستم مختصات         78

5    3       معرفی المان های کمان و منحنی با استفاده از مختصات نقاط روی آنها      80

5    3    1                 نقطه          80

5    3    2                 شکل ریاضی نقطه         80

5    3    3                 تعریف و کاربرد نقطه در ETABS     80

5    3    4                 عناصر گره ای              80

5    3    5                 عناصر پیوند نقطه ای متصل به زمین 80

5    3    6                 نحوه معرفی یک نقطه به نرم افزار ETABS         81

5    4       خط           86

5    5       المان خط در ETABS   87

5    6       معرفی خط در ETABS 88

5    7       المان خطی (کمان و قوس ها)         91

5    8       مراحل برداشت مختصات گنبد مسجد در Autocad           97

5    9       مدلسازی گنبد در نرم افزار ETABS  100

5    10    مراحل معرفی گنبد       103

از آنجا که که پوسته ها میتوانند فضاهای وسیعی را بپوشانند وبه علاوه در آنها به گونه ای اقتصادی از مصالح ساختمانی استفاده میشود لذا پوسته ها یا بامهای فضایی پوسته ای نسبت به بامهای مسطح برتری دارند.به کار گرفتن بامهای فضای قوسی باعث 25تا40درصد کاهش در مصرف مصالح نسبت به اجزای مسطح نظیر میشود.برتری سازه ای بامهای پوسته ای  نیز به این دلیل است که تمامی سطح مقطع تحت تنش یکنواخت ناشی از نیروهای مستقیم قرار گرفته  واثرات خمشی در آنها ناچیز است به این دلیل ضخامت پوسته ها معمولا خیلی کم ودر محدوده 75 تا150میلیمتر قرار دارند .

از بامهای پوسته ای عموما در آشیانه های هواپیماها  و تالارهای اجتماعات وسالنهای ورزشی وانواع متنوعی از سازه های  با دهانه زیاد که در آنها به فضا های وسیع یکسره نیاز است استفاده شود. سازه‌های پوسته‌ای در بیشتر موارد با استفاده از بتن مسلح ساخته می‌شوند به همین دلیل سازه‌های بتن پوسته‌ای نیز نامیده می‌شوند.ضمن آن که پوسته‌ها در طبیعت از متنوع ترین فرم‌هایی هستند که در دنیای فیزیکی اطراف ما یافت می‌شوند. واژهٔ پوسته تداعی کنندهٔ اشکال موجود در طبیعت مانند تخم پرندگان، پوستهٔ نرم تنان می‌باشد. این لغت یک نمود ذهنی با دو ویژگی ویژه را مجسم می‌سازد:

پوسته‌ها محکم و منحنی شکل اند

    سطوح صاف و مسطح هرگز در بهترین حالت (یک سلول یا جعبه)، نمی‌توانند یک پوسته را تشکیل دهند.

آیین نامه IS:2210 در مبحث مطالعه سازه های پوسته ای عموما از اصطلاحات زیر استفاده نموده است:

پوسته: یک سطح قوسی ومنحنی است که ضخامت آن در مقایسه با شعاع وسایر ابعادش کوچک میباشد.

پوسته های دورانی:  این سطوح بر اثر دوران یک منحنی مسطحه حول محور تقارن آن بدست میایند. متداوالترین مثالهای پوسته های دورانی گنبد های مستدیر‚ مخروط‚وسهموی دورانی می باشند.

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل