بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک
بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

بررسی-تاثیر-دوره-های-آموزشی-بر-سطح-توانایی-کارکنان-شرکت-آب-و-خاک

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در143صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
هدف این تحقیق شناسایی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی و ابزار تحقیق پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه اثربخشی سازمانی محقق ساخته بود. در اين تحقيق تمامی کارکنان بر اساس نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان در سطح متوسط می باشد. همچنین جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری بر توانمندسازی و اثربخشی آموزش سازمانی تاثیر داشته ولی متغیر سن تاثیر معناداری نداشت. و نیز بین آموزش سازمانی با توانمندی کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغير «خلاقيت و نوآوري» و «رضايت شغلي» قدرت پیش بینی متغير وابسته «توانمندسازی» را دارند. در صورت تغییر یک واحد متغیرهای رضايت شغلي و خلاقيت و نوآوري متغیر توانمندسازی به ترتیب به میزان (0.265 و 0.412) (در جهت مثبت) تغییر     می یابد.
کلمات کلیدی: آموزش سازمانی، اثربخشی آموزشی، توانمندسازی، شرکت آب و خاک سیستان
مقدمه
توسعه ي منابع انسانی را با تغییر و توسعه ي دانش، نگرش و مهارت نیروي انسانی از طریق فرایند آموزش، برابر می گیرند. امروزه از آموزش به عنوان مؤثرترین راه تجدید بناي نیروي انسانی سازمانها نام میبرند و معتقدند که هر زمان این جریان متوقف شود اثرات ناخوشایندي بر عملکرد سازمانی خواهد داشت؛ چرا که توانمندي کارکنان در انجام مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و قدرت سازگاري آنان با موقعیتهاي جدید شغلی از جمله مؤلفه هاي اصلی در بهبود عملکرد سازمانی وموفقیت سازمانها به شمار می رود. شواهد نشان      می دهد که میزان توانمندي کارکنان در سازمانها با میزان آموزشی که به آنها در سازمانها داده می شود رابطه ي مستقیم دارد. ویلیام جیمز در بررسیهاي خود نشان داده است که کارکنان در سازمانها با 20 تا 30 درصد توان خود کار می کنند ولی اگر آنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند 80 تا 90 درصد از تواناییها و صلاحیتهاي خود را بروز خواهند داد (علاقه بند، 1383)
مهم ترین منبع در هر سازمان نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده¬ی این نیرو موجودات با احساس و با شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند ، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حرکت درخواهند آورد . از این رو بسیاری بر این باور هستند که موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار دارد . بنابراین شایسته است که در سازمانها ، آموزش و انگیزش و حفظ آن نهایت تلاش مبذول گردد .(رابرت ، 1380 : 4)
مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر، نقش حیاتی در تحقق اهداف استراتژیک سازمانها ایفا میکند.   بر اساس نظریه ي وابستگی منابع  ، سازمانهایی که با چالشهاي محیط خارجی در ارتباط هستند باید با دقت و سرعت بیشتر عمل کنند تا بتوانند منابع مالی، مادي و انسانی مورد نیاز را براي بقا و رشد خود به دست آورند. به تعبیر دیگر، چنین نظریه اي فرض می کند که سازمانها در فرآیندي از داد و ستد در محیطی اجتماعی به سر می برند که براي دستیابی به منابع درونی و بیرونی کمیاب در حال رقابت با دیگر سازمانها قرار دارند (پیفر ، 1981) و (مدکاف ، 2001: 55)
با توجه به دگرگوني هاي سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري،همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمانها بعنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل مي باشند و براي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    2
1-2-  بیان مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-4-1- هدف کلی    6
1-4-2- اهداف جزیی    6
1-5- سوال هاي پژوهش    6
1-6- فرضیه های پژوهش    7
1-7- نوآوری پژوهش    7
1-8- روش تحقیق    7
1-9- جامعه ي آماري    8
1-10- روش نمونه گيري و نمونه ي آماري    8
1-11- قلمرو پژوهش    8
1-12- تعاریف واژه ها    9
1-12-1- توانمندسازي    9
1-12-2- آموزش ضمن خدمت    9
1-12-3- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت    9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
2-1- مبانی نظری آموزش ضمن خدمت    11
2-1-1- کلیات آموزش کارکنان    11
2-1-1-1- تفاوت آموزش و توسعه    13
2-1-1-2- مشکلات آموزش کارکنان    13
2-1-1-3- دلایل عدم آموزش در برخی از سازمانها    14
2-1-1-3-1- ترس از آموزش    15
2-1-1-3-2- ترس از هزینه های آموزشی    15
2-1-1-3-3- مشکلات آموزش    15
2-1-1-4- تغییرات ناشی از آموزش    16
2-1-1-4-1- انتقال اطلاعات    16
2-1-1-4-2- ایجاد نگرشهای مثبت    16
2-1-1-4-3- پرورش مهارتها    16
2-1-1-4-4- تغییرات رفتاری    16
2-1-1-5- اجرای راهبرد آموزش    17
2-1-1-5-1- اولویتهای آموزشی    17
2-1-1-5-2-  کمیت و کیفیت آموزشی      17
2-1-1-5-3- آموزشهای بلند مدت و میان مدت    18
2-1-1-5-4- آموزشهای درون یا برون سازمانی    18
2-1-1-5-5- محیط پیرامون آموزش    18
2-1-1-6- خط مشی های آموزش    18
2-1-1-7- اهداف آموزش    19
2-1-1-7-1- اهداف سطح یک ( هدفهای کلی آموزش )    20
2-1-1-7-2- اهداف سطح دو ( هدفهای دوره های آموزشی )    21
2-1-1-7-3- اهداف سطح سه ( اهداف رفتاری دوره )    23
2-1-1-7-4- اهداف سطح چهار ( اهداف ارزشیابی عملکرد )    24
2-1-2- انواع دوره های آموزش کارکنان    25
2-1-2-1- آموزشهای قبل از خدمت    25
2-1-2-2- آموزشهای بدو خدمت ( توجیهی )    25
2-1-2-3- آموزشهای ضمن خدمت (بعد از ورود به خدمت)    26
2-1-3- آموزش ضمن خدمت    27
<font color='#0000
لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل