دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی

دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی
دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی

دانلود-طرح-توجیهی-تولید-سلول-خورشیدی

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول     مالی       منابع انسانی       فضا و ...)

دارای فرمت pdf  می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات       بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

١ معرفی محصول ٤

١ نام و کد آيسيک ٦ ٣ ١

١ بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی) ٦ ٤

١ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمتتوليد داخلی و جهانی محصول ٨ ٥

١ توضيح موارد مصرفو کاربرد ٩ ٦

١ بررسی کالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرفمحصول ١١ ٧

١ اهميتاستراتژيکی کالا ١٤ ٨

١ کشورهای عمده توليد کننده و مصرفکننده محصول ١٥ ٩

٢ وضعيتعرضه و تقاضا ١٦

١ بررسی ظرفيتبهره برداری و روند توليد از ابتدای برنامه سوم ١٦ ١

٢ بررسی وضعيت طرح های جديد و طرح های توسعه در دستاجرا ١٧ ٢

٢ بررسی روند واردات محصول ١٨ ٣

٢ بررسی روند صادرات محصول ١٩ ٥

٢ بررسی روند مصرفمحصول ١٩ ٤

٢ بررسی نياز به محصول با اولويتصادرات ٢٠ ٦

٣ بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با سايرکشورها ٢٤

٤ تعيين نقاط قوت و ضعفتکنولوژی های موجود (به شکل اجمالی) در فرآيند توليد محصول ٢٩

٥ برآورد و تعيين حداقل ظرفيتاقتصادی شامل برآورد حجم سرمايه گذاری ثابتبه تفکيکريالی و ارزی ٣٠

٦ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تأمين آنها از خارج يا داخل کشور قيمتارزی و ريالی آن و .. ٣٤

٧ پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٣٥

٨ وضعيتتأمين نيروی انسانی و تعداد اشتغال ٣٥

مطالعه امكانسنجي مقدماتي

توليد سلول خورشيدي

٩ بررسی و تعيين ميزان آب ، برق ،سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی تأمين آنها در منطقه .. ٣٦

١٠ وضعيت حمايتهای اقتصادی و بازرگانی ٣٧

١١ تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندی و پيشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهای جديد

 

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل