دانلود طرح توجیهی: تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش

دانلود طرح توجیهی: تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش
دانلود طرح توجیهی: تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش

دانلود-طرح-توجیهی-تولید-انواع-قالب-صنایع-پلاستیک-و-کفش

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول     مالی       منابع انسانی       فضا و ...)

دارای فرمت pdf  می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات       بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

١ معرفی محصول ... ١

١.١ انواع رو شهای قالبگیری . ١

١.١.١ قالبگیری فشاری ... ١

١.١.٢ قالبگیری انتقالی .... ٢

١.١.٣ قالبگیری تزریقی . ٣

١.١.۴ قالبگیری بادی . ۵

١.١.۵ سایر رو شهای مهم قالبگیری  ۵

١.٢ فرآیند قالبگیری تزریقی .

۵

١.٣ ساختمان عمومی قال بهای تزریق ... ٧

١.٣.١ قالب . ٧

١.٣.٢ اندازه قالب ... ١٣

١.٣.٣ جنس قالب  ١٣

١.۴ صنعت قالبسازی ..

١۴

١.۵ قالبسازی در صنعت کفش ..

١٧

١.۶ نام و کد آیسیک محصول ...

١٨

١.٧ شماره تعرفه گمرکی

١٨

١.٨ شرایط واردات

١٩

١.٩ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بی نالمللی) ....

١٩

١.١٠ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و

جهانی محصول ... ٢٠

١.١٠.١ قیمت داخلی...... ٢٠

١.١٠.٢ قیمت جهانی. ٢٠

١.١١ توضیح موارد مصرف و کاربرد ...

٢١

١.١٢ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف

محصول ٢٢

١.١٣ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

٢٢

١.١۴ کشورهای عمده تولیدکننده و مصر فکننده

محصول

٢٣

١.١۴.١ شرک تهای داخلی عمده تولیدکننده محصول  ٢٣

١.١۵ شرایط صادرات ....

٢۴

٢ شناسایی و انداز هگیری هزینه و فایده . ٢۴

وضعیت عرضه و تقاضا ... ٢۴

٣.١ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال

٢۵ ٨٩

٣.٢ بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه .

٢٨

٣.٣ بررس ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پای ان سال

٨٩ و امکان توسعه

آن....

.

٢٨....

٣.۴ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه

پنجم ٢٩

۴ برر س ی ا جمال ی تکنو لوژ ی و رو ش ها ی تول ی د و عر ضه مح صول در

کشور و مقایسه آن با دیگر

کشورها.…

٣٠

٣١  (PLANNING) ۴.١ نقش هکشی و طراحی

۴.٢ فرآیند ساخت قالب .

٣١

۵ تعیی ن نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یها ی مرسوم (به شکل اجمال ی)

در فرآیند تولید

مح صول ...

..

٣٢.

۶ برر س ی و تع یی ن حداقل ظرف ی ت اقت صاد ی شامل برآورد ح جم

سرما ی ه گذار ی ثا بت به تفک ی ک ر ی الی و ارزی ( با ا ستفاده از اطلا عات

و اینترنت و بانک ها ی اطلاعات ی UNIDO ، واحدهای موجود، در دست اجرا

جهانی، شرک تهای فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...) . ٣٢

۶.١ میزان محصولات تولیدی و درآمد حاصل از فروش: . ٣٢

۶.٢ هزین ههای سرمای های ..

٣٣

۶.٢.١ زمین .... ٣٣

۶.٢.٢ محوط هسازی  ٣٣

۶.٢.٣ ساختما نسازی ... ٣٣

۶.٢.۴ ماشی نآلات و تجهیزات .... ٣٣

۶.٢.۵ تأسیسات عمومی با مشخصات فنی . ٣۴

۶.٢.۶ وسایل نقلیه ... ٣۴

۶.٣ برآورد سرمایه ثابت ....

٣۵

۶.٣.١ هزین ههای سرمای های .... ٣۵

۶.٣.٢ هزین ههای پیش از بهر هبرداری . ٣۵

۶.٣.٣ سرمایه ثابت ... ٣۶

۶.۴ هزین ههای تولید سالانه ... ٣۶

۶.۴.١ مواد اولیه و بست هبندی  ٣۶

۶.۴.٢ هزین ههای آب، برق و سوخت مصرفی .. ٣٧

۶.۴.٣ برآورد هزین ههای تعمیر و نگهداری .. ٣٧

۶.۴.۴ برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی .. ٣٧

۶.۴.۵ برآورد هزینه استهلاک  ٣٨

۶.۴.۶ مجموع هزین ههای تولید  ٣٨

۶.۵ برآورد سرمایه در گردش ....

٣٩

۶.۶ نحوه سرمای هگذاری . ٣٩

۶.٧ قیمت فروش محصولات محصول و درآمد سالانه .

٣٩

۶.٨ سود (زیان) ناویژه

۴٠

۶.٩ محاسبه نقطه سر به سر ....

۴٠

٧ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأم ین آن از

خارج ی ا داخل کشور، قیمت ارزی و ری الی آن و بررس ی تحولات اساس ی در

روند تأمین اقلام مورد نیاز در گذشته و

آینده……….………………………………………… ۴١

٨ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح.……… .. ۴٢

٩ بررسی تأثیرات زیست محیطی . ۴٢

١٠ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال…… .... ۴٢

١١ برر س ی و تع یی ن م ی زان تأم ین آب، برق، سوخت، امکا نات

مخابرات ی و ارتباط ی (راه    را هآهن     فرودگاه     بندر و ...) و چگونگ ی

امکان تأمین آ نها در منطقه مناسب برای اجرای

طرح.……….……………………………………… ۴٣

١٢ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی.. ۴٣

١٢.١ حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با

تعرف ههای جهانی  ۴٣

١٢.٢ حمای تهای مالی (واحدهای موجود و طر حها)، بان کها، شرک تهای

سرمای هگذار ... ۴٣

١٢.٣ تجزیه و تحلیل و ارائه جم عبندی و پیشنهاد ایی در مورد

احداث واحدهای جدید…… ۴۵

١٢.۴ مشکلات موجود در این طرح

۴۵

١٢.۵ منابع . ۴۶

فهرست جداول:

جدول ١، کد آیس یک مرتبط با صنعت تولی د قالب صنا یع پلاست یک و

کفش . ١٨

جدول ٢، تعرفه گمرکی مربوط به قالب صنایع پلاستیک و کفش ... ١٩

جدول ٣، خلاص های از فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح.. ٢۴

جدول ۴، آ مار واردات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش در

سا لهای اخیر .... ٢۵

جدول ۵، م ی زان واردات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش از

٢۵ .... کشورهای مبدأ در سال ١٣٨٩

جدول ۶، مجوز ها ی ا خذ شده برا ی وا حدها ی ف عال تول ی د قط عات

ماشین آلات تزریق پلاستیک ... ٢۶

جدول ٧، مجوز ها ی ا خذ شده برا ی وا حدها ی ف عال تول ی د قط عات

استاندارد قالب .. ٢٧

جدول ٨، مجوزها ی اخذ شده برا ی واحدها ی فعال انواع قال ب زن ی به

روش ماشی نکاری .... ٢٧

جدول ٩، مجوزها ی اخذ شده برا ی واحدها ی فعال تولی د ماش ی نها ی

تزریق زیره کفش .. ٢٨

جدول ١٠ ، آ مار صادرات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش در

سا لهای اخیر .... ٢٩

جدول ١١ ، می زان صادرات قالب صنا یع پلاست یک و کفش در سال ١٣٨٩

٢٩ ...

جدول ١٢ ، میزان محصولات تولیدی و درآمد حاصل از فروش .. ٣٢

جدول ١٣ ، هزینه زمین .... ٣٣

جدول ١۴ ، هزین ههای محوط هسازی ... ٣٣

جدول ١۵ ، هزین ههای ساختمان سازی ... ٣٣

جدول ١۶ ، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات  ٣٣

جدول ١٧ ، هزینه تأسیسات عمومی ... ٣۴

جدول ١٨ ، هزینه خرید وسایل نقلیه . ٣۴

جدول ١٩ ، هزینه خرید وسایل دفتری ... ٣۵

جدول ٢٠ ، مجموع هزین ههای سرمای های . ٣۵

جدول ٢١ ، هزین ههای پیش از بهر هبرداری .... ٣۵

جدول ٢٢ ، مجموع سرمایه ثابت  ٣۶

جدول ٢٣ ، هزینه مواد اولیه و بست هبندی  ٣۶

جدول ٢۴ ، هزین ههای آب، برق و سوخت مصرفی  ٣٧

جدول ٢۵ ، هزین ههای تعمیر و نگهداری.. ٣٧

جدول ٢۶ ، حقوق و دستمزد نیروی انسانی .. ٣٧

جدول ٢٧ ، هزینه استهلاک .... ٣٨

جدول ٢٨ ، هزین ههای تولید  ٣٨

جدول ٢٩ ، سرمایه در گردش  ٣٩

جدول ٣٠ ، نحوه سرمای هگذاری .. ٣٩

جدول ٣١ ، قیمت فروش محصولات محصول و درآمد سالانه ... ٣٩

جدول ٣٢ ، سود ناویژه .... ۴٠

جدول ٣٣ ، تفکیک هزین ههای متغیر و ثابت طرح  ۴٠

جدول ٣۴ ، شاخ صهای اقتصادی .. ۴١

جدول ٣۵ ، مواد اولیه مصرفی، محل تأمین و قیمت آ نها .... ۴١

جدول ٣۶ ، نیروی انسانی مورد نیاز . ۴٢

جدول ٣٧ ، مصرف سالانه انرژی  ۴٣

 

 

 

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل