پروژه آماده: بررسی فرایند کشش عمیق دو فلز غیر هم جنس به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آب

پروژه آماده: بررسی فرایند کشش عمیق دو فلز غیر هم جنس به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آب
پروژه آماده: بررسی فرایند کشش عمیق دو فلز غیر هم جنس به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آب

پروژه-آماده-بررسی-فرایند-کشش-عمیق-دو-فلز-غیر-هم-جنس-به-روش-اجزا-محدود-با-استفاده-از-نرم-افزار-آب

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

فهرست جدول‌ها          ‌ب

فهرست شكل‌‌ها           ‌ج

فصل 1       مقدمه        1

1    1       بیان مسئله  1

فصل 2       مروری بر پژوهش های پیشین         4

فصل 3       مدلسازی فرآیند كشش عميق         12

3    1       مقدمه        12

3    2       مدلسازی با آباکوس       17

3    2    1                 معرفى نرم افزار            17

3    3       مراحل انجام شبیه سازی                18

3    4       تعريف كشش عميق در نرم افزار آباکوس            24

3    5       پياده سازى مراحل كلى شبیه سازی 26

3    5    1                 طى نمودن ماژول part:                26

3    5    1    1           ايجاد  هندسه  مدل به كمك Abaqus/CAE : ،                27

3    5    1    2           مدلسازى ورقى كه قابل شكل دهى است:           27

3    5    1    3           مدلسازى ابزار آلات صلب فرآيند:      27

3    5    2                 تعريف خواص ماده ی شكل پذير:     28

3    5    3                 مونتاژ كردن قطعات: Assambly   29

3    5    4                 تعريف step هاى حل مسأله:          30

3    6       تعريف شرايط تماسى و ضرايب اصطكاك:          34

3    7       اعمال شرايط مرزى و بارگذارى:  Load [33]    35

3    8       ماژول مش بندى : Mesh             35

3    9       مرحله اجراى مسأله : job              36

3    10    مشاهده نتايج:  Visualization     37

 

 

فهرست شكل‌‌ها

عنوان        صفحه

شکل ‏3 1: اجزاء مختلف قالب در فرآيند كشش عميق.          15

شکل ‏3 2: نيروي سمبه به صورت تابعي از ميزان حركت سمبه.              16

شکل ‏3 3: ليست ماژولهاى قابل تنظيم              21

شکل ‏3 4: آرايش ابزارآلات كشش عميق.           21

شکل ‏3 5: تنظیمات ایجاد قطعه      24

شکل ‏3 6: اختصاص دادن سطح مقطع به ورق    25

شکل ‏3 7: نحوه تعریف step         25

شکل ‏3 8: تنظيمات رفتار تماسى    27

شکل ‏3 9: تنظيمات مربوط به شرايط مرزى []    27

شکل ‏3 10: نحوه ى اجراء مسئله     31

شکل ‏3 11: شكل نهائى ورق ضخيم بعداز عمليات كشش      33

شکل ‏3 12: نمايش كانتور كرنش ضخامتى در انتهاى فرآيند.  39

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل